Fundusz sołecki w gminie Brodnica. Sołtysi radzą

W Urzędzie Gminy Brodnica odbyło się posiedzenie sołtysów zwołane przez Wójta Gminy Brodnica Edwarda Łukaszewskiego. Podczas s;potkania wójt podsumował realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w latach 2014 – 2017.

Wójt przypomniał również na jakie przedsięwzięcia fundusz sołecki może być przeznaczony, o konieczności zgodności planowanych zadań ze Strategią Rozwoju Gminy Brodnica oraz jak prawidłowo przygotować i złożyć wniosek. Wójt przedstawił zebranym wysokości kwot rozdysponowanych w ramach funduszu sołeckiego w powyższych latach w poszczególnych sołectwach na realizację zadań. Ponadto przedstawił jak kształtowała się dotacja do funduszu sołeckiego z budżetu państwa.

Skarbnik Gminy Witold Jastrzębski przedstawił zebranym informację o celowości wydatków z funduszu sołeckiego zgodnie z przepisami ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Kolejnym zagadnieniem omawianym na posiedzeniu była rola świetlic wiejskich w lokalnej społeczności. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Wiśniewski przedstawił sołtysom zestawienie wpływów z tytułu najmu świetlic w I półroczu br., jak kształtowały się koszty utrzymania obiektów oraz wynagrodzenia opiekunów świetlic. Omówiono również problematykę godzin nieodpłatnego korzystania z świetlic przez wiejskich przez mieszkańców gminy. Wójt zwrócił się do sołtysów o opinię, czy ustalone godziny otwarcia świetlic mają odbywać się w ustalonej formie, czy należy je zmienić.

Tekst i fot. (gm)